За проекта

" Проект: Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско - БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ Договор за безвъзмездна помощ: №BG161PO001/3.1-03/2010/011 "

БАНСКО - кръстопът на цивилизациите

Дейност 1 Структуриране и на Екип за организация и управление на проекта. Установяване на методи, регламенти, правила, процедури, техники, функционални характеристики на участниците и други по управление на проекта, който ще се утвърди като система за управление на проекта и ще се изпълнява от членовете на екипа и ангажираните представители на общината.

Дейност 2 Провеждане на законови тръжни изборни процедури на изпълнители по проекто-предложение съгласно Закона за обществените поръчки. Пълно, качествено и законосъобразно изпълнение на заложените в проекта дейности и реализация на конкретни цели на по всичките 8 най-важни поддейности за избор на изпълнители  и реализация на проекто-предложение.

pic

Дейност 3 Строително-монтажни работи на четири подобекта на атракциите:

1.Ремонт, реставрация, консервация, експониране и осигуряване на достъпна среда в комплекс „Велянова къща”,

2.Ремонт, консервация, експониране и осигуряване на достъпна среда в комплекс „Рилски Метох”, 

3.Реставрация, консервация и експониране на археологически обект „Св.Никола” на територията на НП Пирин,

4.Направа и експониране на археологически профил на средновековна крепост в местността „Калето”-„Ситан Кале”,

5.Преустройство на кинотеатрален салон в централен Посетителски информационен център (ПИЦ) на община Банско

Ще бъдат извършени пет основни дейности: реставрация, консервация, експониране, опазване, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация, в четирите културни и исторически атракции:

Дейност 4 Доставка на съоръжения оборудване и обзавеждане

„ВЕЛЯНОВА КЪЩА” и „РИЛСКИ МЕТОХ” ще бъдат обзаведени и оборудвани със съвременни съоръжения, чрез които ще бъдат въведени техники за анимация и интерпретация

Дейност 5 Авторски надзор. В съответствие със Закона за авторското право и Закона за устройство на територията, в съответствие с категорията на строителството I-ва, като и по изискванията на Оперативна програма "Регионално развитие", авторският екип през целият строителен период ще извършва законовия надзор по стриктното изпълнение на проекта.

Дейност 6 Независим строителен надзор ще се осъществява от държавно лицензирана фирма, в съответствие със Закона за устройство на територията  в съответствие с категорията на строителството I-ва, като и по изискванията на Оперативна програма "Регионално развитие".

Дейност 7 Независим финансово счетоводен ОДИТ ще се осъществява от държавно лицензирана фирма за целия период на изпълнение на проекта, в съответствие с действащото законодателство и допълнителните изисквания на Оперативна програма "Регионално развитие".

Дейност 8 Информация и публичност на проекта Избрана фирма следва да осъществи и представи на обществеността през целия период на изпълнение на проекта. Значението на фондовете на ЕС за развитието на страните от ЕС, в т.ч. и за България.

Този сайт е създаден в рамките на BG161РО001/3.1-03/2010/011 „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско- БАНСКО КРЪСТОПЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Банско и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.